Vzdělávání dětí cizinců v Jihomoravském kraji

16.10.2017 19:45

    Vzdělávání dětí cizinců v Jihomoravském kraji bylo obsahem brněnského setkání platformy integrace cizinců v tomto regionu.

    Vedoucí Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců Lenka Herčíková uvedla, že Centrum pravidelně žádají ředitelé škol z celého kraje o radu, jak začlenit cizince do kolektivu školy a jak ho vzdělávat, pokud má nedostatečnou znalost českého jazyka. Další důvod pro konání takových setkání je citelně chybějící přehledný souhrn informací o možnostech podpory školám a žákům-cizincům, který mohou využít ředitelé škol a výchovní poradci. To proto, aby se v této problematice zorientovali. Dotazy ředitelů mateřských, základních a středních škol, výchovných poradců, pracovníků pedagogicko-psychologických poraden a studentů pedagogických oborů zodpověděli zástupci úřadů, do jejichž pravomoci spadá vzdělávání dětí cizinců.

    Ředitelka brněnské Základní školy a Mateřské školy ve Staňkově ulici Jana Hlaváčková prozradila tajemství úspěchu svěřeného zařízení: "V roce 2005 jsme otevřeli v naší ZŠ  jazykovou přípravu českého jazyka pro děti ze zemí EU žijící na jižní Moravě. Postupně jsem zavedla nepovinný předmět češtinu pro cizince z třetích zemí. V rámci rozvojových programů ministerstva školství jsou na to dotace, každoročně o ně žádám a každoročně je dostávám. Nyní máme ve třídách naší základní školy 186 žáků-cizinců ze 48 států a v mateřské škole pětinu dětí-cizinců z celkového počtu 100 dětí," uvedla ředitelka Hlaváčková a pokračovala: "Od roku 2009 jsme se stali partnerem Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců. Naše organizace tím vcelku prosperuje. Přesto nepříznivé je, že v jedné třídě je hodně dětí, z toho více než polovina žáků-cizinců z deseti i vícero států. Ke vzdělávání cizinců, kteří neumějí dobře česky, jsme sestavili metodickou "kuchařku",  jak na to. Je na webových stránkách NIDV na osvětovém krátkém videu Integrace žáků-cizinců do základních škol. K těmto metodickým materiálům mají přístup kolegové ze všech krajů ČR. V rámci školy jsme ve spolupráci s pedagogy prvního stupně vytvořili svou vlastní učebnici Čeština pro cizince a Soubor metodických listů. Že se osvědčují, svědčí např. skutečnost, že přišla k nám do třídy holčička z Guiney-Bissau a už za dva měsíce na mě volala: Pani šiditelko, čeština je lechka," uzavřela Hlaváčková. Děti cizinců z desítek zemí se vyžívají mimo výuku ve společném školním kulturním souboru Paprsek, který vystupuje např. při Erbovních slavnostech v Brně-Králově Poli.  (vž)