Otázky a odpovědi

Product placement (PP)

 

    Product placement (PP) je označení pro umisťování výrobků, názvů, log apod. existujících značek do uměleckých děl, jako jsou například filmy nebo písně; tento jev bývá hodnocen jako skrytá reklama. Míra explicitnosti toho, o jakou má jít značku, může být různá.

    Příklady: V seriálu TV Nova "Ulice" se objevují obchody Euronics a Tescoma či dodavatel elektřiny RWE, ve filmu "Účastníci zájezdu" jezdil autobus firmy Student Agency.

Zdroj: Wikipedie.

 

—————

Geocaching

 

    Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache (v češtině psáno i keš), o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice. Při hledání se používají turistické přijímače GPS. Člověk zabývající se geocachingem bývá označován slovem geocacher, česky též geokačer nebo prostě kačer. Po objevení cache, zapsání se do logbooku a případné výměně obsahu ji nálezce opět uschová a zamaskuje. Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování keší na místech, která jsou něčím zajímavá, a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. V popisu cache (listing) jsou pak uvedeny informace o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Cache se ale umisťují i do zajímavých míst velmi frekventovaných. V některých případech je zajímavým právě úkol, který je s nalezením cache spojen.

Zdroj: Wikipedie.

 

—————

Vysokoškolské tituly

 

    Chtěl bych se zeptat, jaké tituly v současné době dostávají vysokoškoláci v České republice. Zdá se mi, že v každém článku to píšete jinak (jednou CSc., podruhé CsC., někdy s tečkou za titulem, jindy bez tečky). V poslední době si někteří lidé píší za jménem MBA nebo jen MA. Ministr školství prof. Fiala používá titul LL.M. Co to znamená? Novináři by to snad mohli vědět. Vysvětlíte to? Jindřich Kučera, jižní Morava

    V současné době jsou v České republice udělovány akademické, akademicko-vědecké a vědeckopedagogické tituly: Bc., BcA., Mgr. MgA., Ing., Ing. arch., JUDr., MDDr., MUDr., MVDr., PharmDr., PhDr., RNDr., ThDr., ThLic., Ph.D., Th.D., doc. a prof. Za těmito tituly se vždy píše tečka. Už se neudělují tituly: ICDr., MSDr., PaedDr., PhMr., RSDr., RCDr., RTDr., ThMgr., Dr., CSc., DrSc. a akad. Všechny akademické tituly, stavovská označení a ostatní tituly absolventů vysokých škol přiznané podle dřívějších předpisů (např. zákon č. 39/1980 Sb., § 41–44) zůstávají nedotčeny. V roce 2002 zavedla Akademie věd ČR titul DSc. (doktor věd) jako náhradu za DrSc. Není to však zakotveno v českém právním řádu.

    Stávající (platný) zákon o vysokých školách má číslo 111/1998 Sb.

    Někteří absolventi vysokých škol užívají rovněž anglosaské tituly, např. BA, B.Eng., B.F.A. a další. Za některými se píše tečka (např. M.Sc., M.D.), za jinými ne (např. BBA, DBA). Titul MBA (Master of Business Administration) dostávají absolventi univerzit zaměřených na management, ale i jiné obory, např. logistiku a finance. Titul M.A. (Master of Arts) patří absolventům vysokých škol různých směrů, převážně humanitních nebo společenskovědních oborů. Titul LL.M. (Master of Laws) dostávají absolventi právnické fakulty.

    Podrobnosti najdete zde.

 

—————

https://www

 

    Hypertext Transfer Protocol (HTTP) je internetový protokol určený pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML. Používá obvykle port TCP/80, verze 1.1 protokolu je definována v RFC 2616. Tento protokol je spolu s elektronickou poštou nejvíce používaným a zasloužil se o obrovský rozmach internetu v posledních letech.

    Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) je v informatice protokol umožňující zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. HTTPS využívá protokol HTTP spolu s protokolem SSL nebo TLS. Je využíván především pro komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem. Zajišťuje autentizaci, důvěrnost přenášených dat a jejich integritu.

    World Wide Web (WWW, zkráceně také pouze web), v doslovném překladu světová rozsáhlá síť neboli celosvětová síť, je označení pro aplikace internetového protokolu HTTP. Je tím myšlena soustava propojených hypertextových dokumentů. V češtině se slovo web často používá nejen pro označení celosvětové sítě dokumentů, ale také pro označení jednotlivé soustavy dokumentů dostupných na tomtéž webovém serveru nebo na téže internetové doméně nejnižšího stupně (internetové stránce).

Zdroj: Wikipedie.

 

—————

MHD Brno – slevy pro důchodce

 

    Od 1. 9. 2018 budou senioři nad 65 let platit za roční jízdenku MHD Brno o 1.763 Kč méně (namísto dosavadních 2.950 Kč zaplatí pouze 1.187 Kč). Znamená to, že u již zakoupených jízdenek, jejichž platnost přesahuje termín 1. 9., bude rozdíl v ceně vrácen? Nebo o navíc zaplacenou částku automaticky prodloužíte platnost stávajících elektronických jízdenek? Roční jízdenku jsem si koupila letos v květnu. Mám ji vrátit a požádat o novou?

    Jiřina Sedláčková, Brno

    V tomto případě je možno předplatní jízdenku vrátit za standardních podmínek, stanovených Smluvními přepravními podmínkami a koupit si novou levnější. U elektronické jízdenky lze o vrácení požádat prostřednictvím uživatelského účtu v eshopu. V tom modelovém případě fiktivní paní Sedláčkové, která by měla koupenou roční jízdenku za 2.950 Kč s platností od 15. května 2018, by částka k vrácení k 31. 8. 2018 představovala 1.668 Kč.

VÍT PRÝGL,

vedoucí tarifního odboru

Dopravní podnik města Brna, a. s.

 

—————