Dvě nové publikace Etnografického ústavu MZM

04.11.2013 15:55

Eva Večerková: Malované vejce.  O kraslicích v českých zemích
Moravské zemské muzeum, Brno 2013, 152 stran, 117 + 300 fotografií a kreseb v textu a přílohách

    Kraslice v českých zemích představují osobitý projev lidové kultury. Jde o fenomén, který se vyznačuje neobyčejnou silou tradice: sahá do hluboké minulosti, žije v naší přítomnosti, na počátku 21. století. Umění zdobit velikonoční vejce dospělo u nás k neobyčejné rozmanitosti, výtvarné nápaditosti i technické virtuozitě. Publikace hodnotí tento jev na základě pramenného studia muzejních sbírek, literárních svědectví, archívních materiálů a terénních výzkumů. Poskytuje souhrnný pohled na minulost a současnost tohoto projevu tradiční lidové kultury v českých zemích.

    V úvodní kapitole autorka sleduje vznik a vývoj sbírek kraslic v muzeích a koncepty bádání o kraslicích v české a zahraniční literatuře.

    Kapitola Vejce v lidové víře a obyčejích popisuje a hodnotí původ archaických představ o vejci ve starověkých kosmogonických mýtech a pohřebních obřadech, uvádí příklady užití vejce v  magických rituálech tradičního agrárního prostředí, pojednává o vejci ve velikonočních obyčejích a vejci jako daru a připomíná také napodobeniny vejce a jejich užití.

    Těžiště knihy je v kapitole Kraslice a způsoby jejich výzdoby, která pojednává o pojmu kraslice v historii, o smyslu zdobení v názorech badatelů a zejména o rozmanitých způsobech dekorování vajec na území Čech, Moravy a Slezska (malování voskem, rytá kresba a lept, aplikace, barvy a barvení, symbolika barev). Autorka poukazuje na souvislosti technicko-ornamentálních typů kraslic, jak se vytvořily v průběhu století na území českých zemí, s  tradicemi zdobení vajec v širší středoevropské oblasti.

    V závěrečné kapitole autorka věnuje pozornost tvůrcům kraslic, charakterizuje vývojové tendence ve zdobení kraslic v 19. a 20. století, připomíná rovněž úlohu institucí a jednotlivců v oživování a usměrňování tradice.

    Publikace je opatřena rozsáhlou obrazovou dokumentací (fotografiemi a kresbami) a souhrnem v němčině a angličtině.


Lidová kultura v muzeu.  Sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně
Autoři: J. Pechová (ed.) + kolektiv autorů, Moravské zemské muzeum, Brno 2013, 219 stran

    Publikace vznikla v rámci projektu Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí, za finanční podpory v oblasti Partnerství a sítě. Na jejím vzniku se podílel kolektiv autorů – zaměstnanců Etnografického ústavu Moravského zemského muzea. V úvodu je nastíněna historie ústavu a formování sbírkových fondů, včetně výhledu do budoucnosti. Další kapitoly se pak podrobně věnují jednotlivým sbírkám: pracovní nářadí, nábytek, textil, keramika a zlidovělé umění, hračky, obyčejové předměty, kraslice, betlémy, lidová religiozita, organologická sbírka, fond Ústředí lidové umělecké výroby, staré tisky a rukopisy, grafika, fotografie. Samostatné kapitoly jsou věnovány filmotéce, knihovně a archivu, konzervátorské péči o sbírky, prezentaci sbírek, práci s veřejnosti a ediční činnosti. V přílohách je pojednáno o významných osobnostech spojených s Etnografickým ústavem, je zde přehled výstavních aktivit od vzniku ústavu v roce 1961 do současnosti, přehledná struktura sbírkového fondu a mapa etnografické a kulturně-geografické rajonizace Moravy a Slezska v 19. a 20. století, sestavená pracovníky Ústavu evropské etnologie FF MU v Brně.

    Publikace je doplněna bohatou fotodokumentací, anglickým resumé za jednotlivými kapitolami a souhrnným německým resumé.  (ep)