Do Brna opět přijelo divadelní mládí

21.04.2016 21:45

    Letos devětašedesátiletá brněnská Janáčkova akademie múzických umění i její divadelní fakulta (DIFA) prošly v polistopadovém období výrazným vývojem. Jedním z jeho důležitých mezníků zůstává založení a nepřetržité úspěšné rozvíjení logisticky náročné prestižní akce – Mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter 2016, který se ve dnech 12.–16. dubna t. r. konal již po šestadvacáté. Prapůvodním hlavním předpokladem se staly zásadní výukové a organizační změny po osamostatnění DIFA r. 1990 (dnes na ní ve třech akreditovaných stupních a řadě specializovaných oborů a ateliérů studuje okolo 360 posluchačů), její přestěhování na nové působiště, renovace školního Studia Marta nebo nedávné otevření moderně vybavené Hudebně-dramatické laboratoře Divadla na Orlí. Velkoryse koncipovaný festival se od té doby rozšiřoval a všelijak modifikoval, takže se vyhnul nebezpečí stereotypu a rutiny. V průběžně zpřesňované koncepci snaží se tedy přehlídka „vytvářet prostor pro setkávání studentů, pedagogů a divadelníků z celého světa, umožnit vzájemnou výměnu zkušeností, metod a výsledků práce a rozvíjet diskusi o budoucnosti vysokého uměleckého školství“. Každým jarem tak co možná nejpestřejší prezentace tvůrčích činností jednotlivých škol (především těch univerzitního typu) poskytuje šanci k reflexi prakticky zde demonstrovaných odlišných výukových postupů. Na DIFA se to nejnověji týká např. atraktivní oblasti vývoje informačních technologií, audiovizuální tvorby, světelného designu nebo tanečního a pohybového divadla a výchovy. Při hledání netradičních forem dialogu představuje „Setkání“ tribunu svobodné kreativity s uplatněním fantazie a originálního experimentování, dává vítanou příležitost ke zkoumání a mapování proměn hereckého projevu a soudobého divadelního jazyka vůbec.

    S finanční podporou a záštitou hostitelského města, krajských, celostátních i mezinárodních orgánů, institucí a fondů řídila přípravu a průběh nabité pětidenní akce početná festivalová rada, složená z vyučujících a studentů. Našli se sponzoři a mediální partneři, zajišťující mnohostrannou propagaci rozhlasovými, televizními a video spoty, výstavou, svéráznými upomínkovými předměty nebo živými vystoupeními na ulicích a náměstích. Zahraniční zájem o vyhlášenou přehlídku (za celou dobu jejího konání se tu již vystřídaly inscenace téměř ze čtyř desítek zemí), která se stala výběrovou záležitostí celoevropského dosahu, zůstává trvale vysoký (letos se hlásilo asi 30 uchazečů). Kromě zahajovacího i závěrečného ceremoniálu a neformální konference pedagogů s hosty zahrnul základní program 25 představení 14 škol ze stejného počtu obcí v 11 státech, dohromady asi tři stovky účastníků. Výjimkou z nynějšího „europocentrismu“ bylo jen představení Ostrov z Taipeie na dalekém Taiwanu, jehož mandarínština zazněla v Brně vůbec poprvé. Některé školy přijely do Brna již po několikáté, jiné (zejména pak pařížská Národní konzervatoř dramatických umění) patřily ke zvědavým nováčkům. Jejich nabídka byla různého tematického i žánrového zaměření podle vlastní dramaturgické volby. Viděli jsme tedy pestrý inscenační vějíř – od inovačních, nejednou dosti divokých adaptací textů známých dramatiků (W. Shakespeare, F. Schiller) přes relativně soudobou produkci (F. Langer, Ö. von Horvath, E. Ionesco, M. Ravenhill, L. von Trier, I. Vyrypajev, D. Maslowska) po původní vlastní projekty a performance, v nichž sami autoři také vystupovali. Letošní „Setkání“ neslo zastřešující tematické zadání „Nová znamení a úhly pohledu“ a vyzývalo tak k prezentování vlastních tužeb a vizí. Kladl se důraz na existenciální zkoumání lidské identity nebo válečných, migračních, generových či feministických otázek -  občas s nádechem dominujícího násilí či bezvýchodnosti spojené s vulgaritou nebo naopak osvobodivé síly snu. Nejedno originální vystoupení, vedené devízou nebát se zacházet do extrémů, zasloužilo by si proto podrobnější pohled.

    Účastníci vícekrát denně přebíhali mezi čtyřmi hlavními dějišti – „Martou“, Divadlem na Orlí, Divadlem Husa na provázku a HaDivadlem; bohatý tzv. Off- program s rozličnými interními prezentacemi JAMU, několika workshopy Masterclass a dopoledními anglicky moderovanými diskusemi odbýval se též jinde (v učebnách DIFA nebo tanečním sále Astorky) a pamatoval rovněž na bujaré párty. Zodpovědnou přípravu a vcelku hladký průběh „Setkání“ za taktního dohledu pedagogů a koordinátorky Adély Svídové zajišťovali jakožto součást výuky sami posluchači, zejména z ateliéru manažerství a jevištní technologie. V pěti číslech česko-anglické verze vše recenzními glosami, rozhovory, fotografiemi i komiksovými kresbami sledoval nepříliš obsažný zpravodaj Meeting point se 17 (!) redaktory, řízenými Barborou Hajdíkovou s dalšími třemi vedoucími. Videa pak zprostředkovaly festivalový kanál YouTube a facebokové stránky.

    Ačkoli posláním nesoutěžní akce bylo nabídnout spíše různé fáze experimentálního hledání nežli definitivně dotvořené artefakty, pětičlenná mezinárodní odborná porota i ředitel festivalu prof. Petr Oslzlý závěrem udělili několik individuálních cen za přínosy v oblasti autorské, režijní, scénografické i herecké. Tradiční sošky MARTY putovaly do polské Lodže a Krakova, německého Ludwigsburgu a Říma, obě české školy vyšly opět naprázdno. V případě ocenění pařížského představení Uštknutí s námětem násilí páchaného na ženách od režírující autorky Manon Chircen nastala tu shoda s verdiktem rovněž internacionální poroty studentské, jíž předsedala Dánka Pernille Olesen.

VÍT ZÁVODSKÝ