Nejstarší válečný veterán k válce v Koreji

16.11.2017 20:10

    Komunitní centrum pro válečné veterány v Brně oslavilo jednadevadesáté narozeny svého nejstarší člena doc. ing. Antonína Malacha, CSc., účastníka československé delegace dozorčí komise OSN pro kontrolu příměří v Koreji.

    V kruhu přátel a příznivců byla pokřtěna jeho nová kniha "Co vyřeší válka?". Pojednává v ní o své misi na korejském poloostrově krátce po ukončení zničující války. Knihu, která vyšla zatím v omezeném počtu, připravují k vydání Komunitní centrum pro válečné veterány a Univerzita obrany v Brně.

    Malach přiblížil obsah publikace: Pět let po 2. světové válce vznikl na Dálném Východě nový neobyčejně krvavý konflikt. Výsledkem působení pozemních, leteckých i námořních sil bylo úplné zpustošení Koreje. Mezi bojujícími stranami se po třech letech bojů podařilo dohodnout příměří. Organizace spojených národů tam vyslala kontrolní komisi složenou ze zástupců Švédska, Švýcarska, Československa a Polska. Malach byl pobočníkem vedoucího čs. delegace. Komise byla umístěna v tzv. pagodě míru na demarkační linii, ležící na pověstné 38. rovnoběžce. Autor se v publikaci zamýšlí nad neblahými důsledky válek a hledá způsoby jejich zabránění.

    Tato mise, ačkoliv se o ní moc nemluví, byla velmi početná, měla na tři stovky osob v prvním běhu. "Protože Korea byla zpustošená země, museli jsme si přivézt s sebou stany, potraviny, polní kuchyně, dopravní prostředky i pohonné hmoty k jejich provozu a taky náhradní díly k jejich opravám. Podmínky byly náročné z bezpečnostního, zdravotního hlediska. Směřovali jsme do zničené země, kde byla o vše nouze. Odjel jsem tam z domu ze školního bytu, kde zůstala žena se dvěma malými dětmi, které se právě naučily chodit. Dnes jsou již v důchodu. Od konce korejské války uplynul tedy celý lidský věk, ale mír tam žel dosud nenastal. Naopak v této části světa akutně stoupá napětí a roste hrozba vypuknutí války nové," zavzpomínal válečný veterán.

    "Události, které člověk v Koreji prožil, mají silný vliv na jeho život. Pokládám si otázky např. jak je to možné, že v tak vyspělé, technicky moderní společnosti, která uznává lidská práva, nedokážeme vyřešit závažné problémy, které přinesly obrovské lidské, materiální i morální ztráty. Domnívám se, že cesta k nápravě může vést výchovou lidí k porozumění a přátelství. Lidi v politice i v běžném životě se mnohdy úporně hádají a neumějí najít společnou cestu a snášenlivost jeden vůči druhému," uvedl Malach.

    Připojil konkrétní příběh: "Komunitní centrum pro válečné veterány s Univerzitou obrany uspořádalo nedávno mezinárodní konferenci válečných veteránů z celého světa. Byl tam také zástupce jižní Koreje a já jsem tehdy vlastně obhajoval spíše zájmy KLDR. Na konferenci jsem tlumočil stanovisko, ke kterému jsme spolu dospěli: Kdyby se velmoci do tohoto konfliktu nevměšovaly, na korejském poloostrově by už dávno vládl mír! Přál bych si, abychom si z tohoto setkání místo hádek, udělování sankcí a vyvolávání sporů odnesli naopak vůli k prosazování přátelství a porozumění nebo alespoň toleranci mezi lidmi i mezi národy!"  (vž)

 

Foto: Jaroslav Bobek