I v Brně působí Svaz důchodců ČR aktivně

16.03.2013 15:15

    Posláním Svazu důchodců České republiky, který je nestranickým občanským sdružením a má svou městskou organizaci už 23 roků také v Brně, je ochrana práv a oprávněných zájmů členů bez rozdílu jejich národnosti, rasy, politického přesvědčení a náboženského vyznání. Podle stanov za nejdůležitější aktivity pokládá zajišťování sociálních, zdravotních a jiných služeb.

    Brněnská městská organizace si předsevzala hájit a uspokojovat potřeby i zájmy členstva, rozvíjet jeho vědomosti a schopnosti. Při hájení potřeb se podle vyjádření předsedkyně Mgr. Aleny Kudličkové stala nejdůležitější aktivitou činnost právní poradny, poskytující členům svazu služby bezplatně na základě telefonické objednávky. JUDr. Karel Neveselý dlouhodobě pomáhá řešit problémy převážně z oblasti sociálně-právní, občansko-právní a bytové problematiky, problémy s dědictvím a finančními vztahy mezi rodinnými příslušníky.

    Loni, v Evropském roce aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, vyhlášeném Evropskou komisí, se podařilo v Brně uspořádat nejvíce zájmových akcí za celou třiadvacetiletou existenci této městské organizace. Patřily k nim beseda s ombudsmanem Janem Varvařovským, zájezdy důchodců do Bratislavy, Českého Krumlova, Šternberka, Martina, Vídně a Valtic, návštěvy domovů pro seniory, hvězdárny na Kraví hoře, divadla Radost, zoologické zahrady a setkání s předsedy klubů důchodců brněnských městských částí, jejichž práce je velmi rozmanitá a odvíjí se od finanční pomoci z radnic. Za nejaktivnější jsou považovány kluby důchodců v Obřanech, Líšni, Komárově, Bystrci, Medlánkách, Kohoutovicích, Starém Lískovci a Tuřanech. Dobře se rozvíjí spolupráce s Jihomoravskou radou seniorů a Výborem národní kultury v Brně. K pohybovým aktivitám městské organizace svazu  patřily pondělní vycházky do okolí Brna, dlouhodobě organizované Boženou Novákovou. Oblíbenými společenskými akcemi jsou setkání s jubilanty, taneční čtvrtky, v letních měsících opékání špekáčků v přírodě s hudbou a lodní plavba po Brněnské přehradě.

    Už sedmnáctý rok vydává městská organizace svazu za finanční podpory statutárního města Brna dvouměsíčník Brněnský senior, jehož editorkou je PaedDr. Anna Štofanová. S uznáním se o něm vyjadřovali členové Klubu novinářů-seniorů jihomoravské regionální organizace Syndikátu novinářů ČR při březnové návštěvě sídla svazu v Běhounské ulici č. 17. Publikuje mj. úvahu o vizích a nadějích u kolébky roku 2013, zamyšlení nad problémem dědění v novém občanském zákonu, nastoluje otázku, zda jsou naše média strážci demokracie, mapuje život brněnských klubů důchodců. Přináší též informace o chystaných vycházkách, zájezdech a kulturních akcích. Patří k nim např. 4.dubna návštěva výstavy květin Jaro na zámku v Lysicích, zvonice zasvěcené Nejsvětější Trojici v Závisti, kostela sv. Jiří v Bořitově a pivovaru v Černé Hoře. Následuje 23. května zájezd do Kutné Hory s návštěvou pozdně gotického hřbitovního kostela Všech svatých v Sedleci, v jehož suterénu se nachází kostnice, zámku ve Žlebech a žehušické obory s bílými jeleny a černými daňky.

BOHUMIL HLAVÁČEK