Dvě nová centra Moravského zemského muzea

13.02.2016 11:50

    Ve státní příspěvkové organizaci Moravské zemské muzeum jsou od letošního ledna ke stávajícím dvěma centrům – Centru slovanské archeologie a Centru kulturně-politických dějin 20. století – ustavena dvě nová pracoviště: Centrum kulturní antropologie, jehož vedoucím je Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D., a Centrum humanistických studií, které vede prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. Vedle činností akvizičních, výstavních a publikačních také rozšiřují vědecko-výzkumné aktivity muzea. Obě centra jsou zařazena pod Historické muzeum Moravského zemského muzea.

    Základy vzniku dnešního Centra kulturní antropologie (CKA) MZM byly dány již před více než šedesáti lety, kdy se problematice mimoevropské etnologie a antropologickému výzkumu začalo MZM systematicky věnovat díky výjimečné badatelské osobnosti Jana Jelínka (1926–2004). Byl to právě on, který v rámci MZM vybudoval novou výstavní budovu – Pavilon Anthropos v Brně v Pisárkách. Od svého začátku tento pavilon rozvíjel dvě základní témata. Informovat a zpřístupňovat aktuální výsledky výzkumu a vývoje člověka nejstarších lidských dějin a rozvoje počátků kultury ve starší době kamenné – paleolitu.

    Druhým cílem byla prezentace mimoevropských kultur, která navazovala na výzkumy Jana Jelínka, prováděné pod hlavičkou MZM v Africe, Asii a Austrálii. Tyto sbírky daly vzniknout na Moravě jedinému takto specializovanému pracovišti s mezinárodní působností. Koncepčně jde o pracoviště, které vychází z euroamerického pojetí oboru kulturní antropologie, jako vědní disciplíny, využívající poznatků archeologie, fyzické antropologie a etnologie. Centrum rozšířilo své odborné působení také do oblasti historie společenských a přírodních věd. Dalším z plánovaných úkolů Centra je aktualizace a modernizace stálé expozice.

    Ustavení nového samostatného Centra humanistických studií se uskutečnilo v souvislosti s významným pracovištěm Památníku Bible kralické. Problematika období renesance, reformace a humanismu, ale i raně novověkých kulturních dějin obecně, stojí v ohnisku pozornosti tohoto centra. Jde o odborné pracoviště, které současně spravuje příslušné muzejní fondy. Je nutné zmínit jedinečný soubor starých tisků v Památníku Bible kralické v Kralicích a nově zpracovanou kolekci novokřtěnecké keramiky z jižní a východní Moravy, shromážděnou během dlouholetých archeologických výzkumů Jiřího Pajera.

    Hlavním úkolem, který Centrum čeká, je spoluúčast při přípravě výstav a budování nových stálých expozic Moravského zemského muzea v Brně a Kralicích. Jeho blízkými partnery jsou muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, v Praze a v Naardenu. Zahraniční kontakty směřují nejen do Nizozemí, Slezska nebo Lužice, ale také na několik kontinentů, kde žijí lidé dodnes se hlásící k odkazu moravských bratří.

Text a foto: Petr Michl

 

Vlevo Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D., vpravo prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.