Archeologický ústav MZM

11.10.2017 18:35

    V roce 1858 ještě stačila pro archeologickou sbírku jediná malá vitrínka s padesáti archeologickými předměty. Zájem o nejstarší artefakty z minulosti výrazně vzrostl ve druhé polovině 19. století. Do příchodu Moritze Wilhelma Trappa (1859) byly archeologické nálezy získávány nahodile, ale Trapp začal budovat archeologickou sbírku systematicky a později zpracoval také první katalog. Jednou z nejvýraznějších osobností předválečné moravské archeologie byl Innocenc Ladislav Červinka (vedoucí oddělení 1924–1933). Teprve jeho zásluhou pravěké sbírky Moravského muzea svým souborem dosáhly evropského významu. Sbírkový fond se rychle rozrůstal nejen jeho vlastními archeologickými výzkumy, ale také nákupem nových předmětů. Pravěká expozice nakonec zabírala jedenáct výstavních sálů, v nichž se nacházelo na 250 000 předmětů ze všech archeologických kultur zastoupených na Moravě.

    V roce 1948 nastoupil na oddělení Karel Tihelka, který rozdělil sbírkový fond na část výstavní a část studijní (depozitní). Výstavní část sbírek „Vývoj moravského pravěku“ byla slavnostně zpřístupněna veřejnosti v roce 1950. Tihelka se stal v roce 1952 ředitelem muzea a na jeho místo nastoupil Vilém Hrubý, který v čele oddělení zůstal dalších 25 let. Také jako ředitel muzea pokračoval Karel Tihelka ve výzkumu významné lokality doby bronzové na Cezavách u Blučiny, kde roku 1953 objevil hrob velmože z období stěhování národů, jeden z nejvýznamnějších nálezů ve sbírkách Archeologického ústavu Moravského zemského muzea. Další léta 20. století přinesla oddělení řadu změn spojených s organizací, dislokací sbírek, výzkumy, ale i s prezentační činností. V roce 1962 se celé oddělení i se sbírkami přestěhovalo do kapucínského kláštera.

    Rok 1991 přinesl sloučení prehistorického oddělení s historickou archeologií a následný vznik Archeologického ústavu, jehož vedoucím se stal pan Ludvík Belcredi. Tímto skončily složité organizační změny, spojené se začleněním pracoviště středověké archeologie do systému Moravského zemského muzea. Když byl v roce 1991 po rekonstrukci otevřen Dietrichsteinský palác, byly v prostorách celého jednoho patra otevřeny tři nové archeologické expozice – Pravěk Moravy, Velká Morava a později v roce 1994 – Moravská vesnice ve středověku. V polovině roku 2013 se stala vedoucí Archeologického ústavu Alena Humpolová. S personálními změnami začal ústav provádět i záchranné archeologické výzkumy financované investorem, které vede Zdeněk Hájek. Dnes jsou v péči Archeologického ústavu MZM sbírkové předměty od mladší doby kamenné (neolitu) až po období vrcholného středověku.

    Výstava v Dietrichsteinském paláci, sál Karla Valocha, Zelný trh 8, Brno, je otevřena do 5. listopadu 2017.

Text a foto: Petr Michl