Nevšední svět světského lidu (2)

6.12.2015 11:50

    U lidí světského původu je jejich vodítkem vnitřní kompas, který jim určuje směr a polohu jejich žití. Jakmile jarní slunce počastuje zemi teplotou svých paprsků, je to pro ně neklamný signál k opuštění svých domovů a vydání se do dálav za svou prací. Dělali tak jejich předci, činí tomu dnes i oni. Rodové pouto generací prostřednictvím vnitřní mluvy je spojnicí doby minula se současností. A zase naopak, to když se příroda začne převlékat do barevné pestrosti svého původně zeleného oděvu, vnímá nitro světského člověka, že nastal čas návratu.

    Pracovní doba těchto osobitých lidí se specifickým povoláním je od domovského výjezdu až do zpátečního návratu a trvá od rozbřesku do noční záře hvězd na obloze, a to každý den.

    Ekonomická výtěžnost spočívá ve víkendových dnech včetně pátku, v nichž se nabídka jejich atrakcí točí kolem své osy za obsazení míst k sezení i stání. Ale ne vždy tomu tak bývá, neboť hospodářský výsledek ve značné míře určuje počasí, které nejednou dokáže udělat pořádný škrt přes rozpočet.

    Pondělí je dnem kdy pracně postavená stavba zábavních lákadel se bourá. Úterý, případně středa, záleží na vzdálenosti následující štace, je vyhrazena pro převoz a čtvrtek je opětovným dnem kompletní výstavby kolotočové scény a vizáž světského projevu tak pokračuje opět tam, kde skončila v každodenním pracovním rytmu v rozsahu ročních období jaro až podzim.

    Místa působnosti jsou obvykle nasmlouvaná dopředu, ale tento způsob rezervace ne vždy vykryje všechny víkendy. A zde nastává prostor pro manažerskou činnost šéfa podniku, zpravidla jím bývá otec, který ve dnech přesunu vyjíždí za vyhledáváním uplatnění. Cílem jeho snahy jsou kostely mající název odvozen od jména světce, na jehož počest byl kostel postaven a při té příležitosti bývá pořádána pouť nebo hody. Zvláštní cílovou skupinou při vyhledávání odbytu nabídky tvoří výroční dny měst či obcí, kdy tento termín bývá někdy příležitostí k oslavě a tím k možnosti uplatnění pro provozovatele lidové technické zábavy. Způsob vyhledávání místa odbytu mívá v dnešní době vícero podob. Internet, nezbytný fenomén dneška v oblasti digitální informační techniky, se tak častokrát stává zprostředkovatelem místa a podmínek uplatnění. Svou roli sehrává komunikační obratnost, ale i odhad manažera – vyhledávače, kdy i zde jeho způsob diplomacie bývá v nejednom případě zárukou úspěchu.

    Další prostředek k dosažení cíle vychází z dřívějších nebo nově získaných kontaktů nebo organizátor zábavy či oslav vyšle vůči provozovateli sám nabídku.

    Jak vypadá konkrétní pracovní světský den, který bývá pro většinu nesvětského lidu dnem volna? Ráno má běžný průběh v podobě hygieny a snídaně. Rodina si musí vlastním způsobem zajistit veškeré nezbytné náležitosti pro provoz své živnosti, mezi něž patří přípojka elektřiny a vody. WC má septickou podobu a při svém završení se dostává ke slovu fekální vůz, lidově zvaný „hovnocuc“, který si uživatelé musí rovněž zajistit sami.

    Ještě dříve před spuštěním provozu je potřeba zkontrolovat zda jsou všechny systémy v pořádku, jestli nedošlo k uvolnění či poškození jistících mechanizmů a dalších nezbytností zajišťující jak samotný provoz, tak i jeho bezpečnost. To v zájmu hladkého způsobu provozu, ale i  jistoty dobrého jména, protože jakýkoliv nedostatek je minusovým znaménkem pro přístup uživatelů. Časté inspekční kontroly bývají pravidlem a při zjištění nedostatků jejich nekompromisním zásahem. Například v Polsku je požadována každé jaro revizní zpráva na kolotoče, na hlavní elektrický rozvaděč a další příslušenství atrakcí. S revizní zprávou se pak žádá o technickou kontrolu. Každý prováděný úkon na zařízení musí být potvrzen kontrolním protokolem jako je hasičské vyjádření, svářečské, elektro, tak aby vše odpovídalo požadavkům bezpečného provozu. To, že si každý takovýto dílčí kontrolní útvar nechá za svou kontrolu zaplatit, není dozajista potřeba dodávat.

    Vše musí nabýt konečné platnosti prostřednictvím úředního razítka. Každé sedátko na kolotoči, střela ze vzduchovky a další výkon provozování atrakcí podléhá namátkové finanční kontrole. Denní tržba je evidovaná a na jejím výsledku se pak odvádí měsíční daň.

    Domovem je pro tyto pouťové kočovníky místo, kde mají svůj dům.

    Zde dochází k určitému paradoxu oproti napevno bydlícím lidem, že jejich bydlištěm je po dobu dobrého půl roku karavan, dříve maringotka, ale to je považováno za místo přechodného pobytu, které je měněno v týdenní periodě.

    Brněnská rodina pouťových provozovatelů Nových, má hlubokou tradici působnosti v Sovětském svazu. Doprava se tenkrát prováděla vlakem a konečnou stanicí působnosti byla dokonce uzbekistánská Buchara, město orientálních památek, jež se dostalo až na seznam UNESCO. Obyvatelstvo oblasti střední Asie bylo vůbec tím nejvděčnějším návštěvníkem české lidové technické zábavy, na které otec Nový s lehkou nostalgií vzpomíná.

    Dnes se brněnští provozovatelé specializují na Polsko, kde si nejvíce cení hospodářských výsledků z přímořských oblastí nebo prostoru Mazurských jezer, které jsou častým turistickým cílem.

JIŘÍ V. ŘEZÁČ

– pokračování –