Brno před pětadvaceti lety

08.02.2017 09:15

    Do roku 1992 vstoupilo naše město s novým Statutem města Brna, který začal platit už od 1. listopadu 1991 a vymezoval postavení města, jeho území a členění a upřesňoval základní rozdělení působností mezi město Brno, řízené Úřadem města Brna, a městské části. A od 1. července se Statut měnil znovu, protože toho dne se Brno stalo územně členěným statutárním městem, kde funkci obecního úřadu plní nově Magistrát města Brna a úřady městských částí, přičemž Magistrát od zaniklého Okresního úřadu Brno přejal funkce vykonávané ve státní správě.

    Tato na pohled poněkud zašmodrchaná, ale poměrně lehce rozpletitelná změna vešla do historie Brna jako význačná událost konce 20. století. A přelomovým událostem roku 1992 zdaleka nebyl konec. Dnem 3. února zahájil v Brně svou činnost Ústavní soud, vrcholný orgán soudní moci, a brzy se začalo připravovat brněnské umístění Nejvyššího soudu České republiky, kvůli němuž budova na Burešově 20, kde do té doby sídlila Divadelní fakulta JAMU, byla převedena z majetku města do majetku státu. Divadelní fakultě byla přidělena budova na Mozartově ulici, kde byl slavnostně zahájen provoz 16. října. O dva dny dříve byla zahájena výuka na nově zřízené Fakultě výtvarného umění Vysokého učení technického Brno na Poříčí.

    Už v lednu toho roku zahájila Městská policie Brno čtyřiadvacetihodinovou nonstop hlídkovou službu v centru města a bylo otevřeno Centrum experimentálního divadla v domě pánů z Fanalu na Zelném trhu. Zastupitelstvo města Brna se přihlásilo k programu „Zdravá města“, vyhlášenému Světovou zdravotnickou organizací, a zahájilo projekt „Brno – zdravé město“ zaměřený na odstranění neuspokojivého zdravotního stavu brněnského obyvatelstva.

    V březnu byl do tehdejšího Úřadu města Brna převeden Útvar hlavního architekta města Brna (od května začal řešit staronovou problematiku přestavby brněnského nádraží a nově i rozvoje jižní části města; Zastupitelstvo města Brna poté v červnu schválilo variantu nádraží v odsunuté poloze; od této události tedy letos uplyne už 25 let!). Dále byl zřízen Městský živnostenský úřad a také se představil organizační výbor pro oslavy 750. výročí udělení městských práv Brnu, které pak pod názvem „Brno – město uprostřed Evropy“ proběhly v roce 1993.

    V květnu začalo pracovat Kulturní a informační centrum města Brna na Staré radnici a znovu se otevřely kasematy na Špilberku. Zastupitelstvo odsouhlasilo nové názvy ulic vzniklé hlavně změnou dedikace (např. u nám. Konečného a v dalších deseti případech) či přejmenováním (např. ulice 9. května na ulici Rašínovu); později dostaly své názvy i brněnské mosty.

    V červnu byl podepsán Rámcový program spolupráce mezi Dolním Rakouskem a zájmovým územím ČR na léta 1992–1993, který navázal na už o něco dřívější, intenzivně se rozvíjející spolupráci se St. Pöltenem a dalšími partnerskými městy Dallasem, Utrechtem, Leedsem. Už od května byla otevřena v Brně pobočka Alliance française. A začala se připravovat výstavba Technologického parku Brno, k jehož vybudování byla v prosinci 1991 založena společnost téhož názvu; tvořilo ji město Brno, VUT Brno a anglická firma BOVIS.

    V létě 1992 začalo Brno jako první u nás s tzv. komplexní regenerací panelových domů (v sídlišti Juliánov). V srpnu byl status letiště Tuřany změněn z „letiště pro mezinárodní leteckou přepravu“ na „veřejné mezinárodní dopravní letiště“; byl tak obnoven mezinárodní letecký provoz, což podstatně ovlivnilo dostupnost našeho města.

    V říjnu byl v Mlýnské ulici otevřen azylový dům Armády spásy pro bezdomovce. Po celý rok radnice také intenzivně řešila romskou problematiku.

    V listopadu proběhly oslavy 70. výročí otevření Knihovny Jiřího Mahena (KJM), v prosinci byl otevřen Mahenův památník – pobočka KJM v původním domě tohoto spisovatele a knihovníka na Mahenově 8. Brno bylo v roce 1992 obohaceno mimo jiné i o připomínku pobytu dvou dalších významných osobností: před domem na Kotlářské 35a byla 7. února (v den básníkových nedožitých sedmdesátin) odhalena stéla s podobiznou Jana Skácela a na domě Jaselská 10 pak 29. září pamětní deska Robertu Musilovi (k 50. výročí spisovatelova úmrtí).

    Tento zdaleka ne úplný výčet událostí svědčí o zásadním významu roku 1992 pro další rozvoj města Brna. Mimochodem všechny tyto případy Brňanům přiblížil tehdejší Informační měsíčník Úřadu (později Magistrátu) města Brna „Brněnský věstník“ (předchůdce dnešního „Brněnského Metropolitanu“), který začal v tom roce vycházet, a v prosinci se k němu přidalo i obnovené vysílání městského rozhlasu z Nové radnice.

MICHAL ŽÁK